Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení monitoringu pevných matric

Období: 1.1.2020 - 31.12.2026

Řešení projektu se zabývá otázkou budoucích požadavků na vodu v podmínkách změny klimatu i touto změnou vyvolaných modifikací společnosti. Řeší porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území, dále vliv klimatické změny na ekosystémy, vliv pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí včetně otázky vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod a v neposlední řadě i téma snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí Oddělení hydrologických předpovědí Oddělení hydrologie Brno Oddělení hydrologie Ostrava Sekretariát Úseku hydrologie Odbor jakosti vod Oddělení monitoringu pevných matric Oddělení povrchových vod Oddělení podzemních vod

Odkaz: https://www.centrum-voda.cz/

Období: 1.1.2006 - 31.12.2010

Cílem řešení projektu bylo vyhodnotit, které z používaných prostředků k ochraně zemědělských plodin patří k nejproblémovějším v kontaminaci vodních ekosystémů, vytvořit nové metody pro optimalizaci monitoringu těchto látek v hydrosféře, zabezpečit kvalifikovanou základnu pro návrh programů opatření v rámci plánů oblastí povodí a vytipovat rizikové oblasti, kde je třeba věnovat zvýšenou pozornost otázce aplikace a výskytu pesticidů. Byla vyvinuta nová metoda pro odhad zatížení půdního a vodního prostředí pesticidy a  metoda  pro návrh optimalizace monitoringu pesticidů v hydrosféře. Byla provedena optimalizace monitorovacího programu pesticidů v hydrosféře ČR a navržen způsob zajištění zpětné vazby mezi procesem povolování a registrace prostředků pro ochranu rostlin a monitoringem pesticidů v hydrosféře ČR.

Oddělení: Odbor jakosti vod Oddělení monitoringu pevných matric

Odkaz:

Období: 1.1.2006 - 31.12.2009

Cílem projektu bylo propojení chemického a biologického přístupu k monitoringu za účelem získání komplexní charakteristiky znečištění vodního prostředí na vybraných lokalitách v rámci městské aglomerace Brno, se zaměřením primárně na endokrinní disruptory. Byl ověřen komplexní soubor metod vzorkování výskytu endokrinně účinných látek v říčním ekosystému, byly vyvinuty a ověřeny analytické metody pro stanoveví endokrinně účinných látek v různých matricích říčního ekosystému. Dále byl ověřen vliv velké městské aglomerace (Brno) na kontaminaci říčního ekosystému endokrinně účinnými látkami.

Oddělení: Odbor jakosti vod Oddělení monitoringu pevných matric

Odkaz:

Období: 1.1.2000 - 31.12.2003

Cílem projektu byl výzkum výskytu nebezpečných látek v jednotlivých složkách hydrosféry v takovém rozsahu, jak jsou definovány ve směrnici 76/464/EHS a dceřinných směrnicích, s měrnicí 80/68/EHS, 96/91 EH a ve směrnici 2000/62/ES. Výstupem byla specifikace nebezpečných látek relevantních pro ČR, vzhledem k jejich možnému výskytu ve vodním prostředí a upřesnění jakostních cílů pro povrchové a podzemní vody dotčené vypouštěním příslušných látek. Byl vyhodnocen trend dlouhodobého vývoje znečištění nebezpečnými látkami v objektech pozorování státních sítí sledování jakosti vod. Formou průzkumného monitoringu byl proveden výzkum prioritních polutantů v různých částech vodního ekosystému - voda, plaveniny, sedimenty a biota. Součástí projeketu byla identifikace, inventarizace a kategorizace zdrojů specifického znečištění, včetně identifikace zasažených vodních útvarů. Výsledkem projektu byla úprava monitorovacích programů ve SSSJVT, a to jak v rozsahu a četnostech sledování kvalitativních parametrů, tak v lokalizaci objektů sledování.

Oddělení: Odbor jakosti vod Oddělení monitoringu pevných matric

Odkaz: