Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení emisí a zdrojů

 

  • Zajištění národní inventarizace emisí částic PM10 a PM2,5;
  • Spolupráce na zajištění národní inventarizace emisí těžkých kovů a perzistentních organických látek.

Oddělení: Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz:

 

Inventarizace zdrojů lokálního vytápění na úrovni jednotlivých obcí ČR podle metodiky ČHMÚ (viz http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/emise.html); zpracování emisní bilance malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší z podkladů získaných od dodavatelů paliv a energií (REZZO 3).

Oddělení: Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz:

 

  • Řešení a koordinace prací pro projekty VaV MŽP a spolupráce na dalších českých a mezinárodních projektech v oblasti emisních inventur a vývoji jejich metodologie;
  • Příprava nové legislativy v ochraně ovzduší a harmonizace národní legislativy s právními předpisy EU.

Oddělení: Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz:

 

  • Zpracování údajů souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1) a roční aktualizace údajů pro emisní bilanci a standardní využití databáze pro potřeby ČHMÚ, orgánů státní správy a dalších uživatelů;
  • Spolupráce na každoročním sběru údajů souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 2); verifikace předaných údajů k zabezpečení standardního využití databáze pro potřeby ČHMÚ, orgánů státní správy i komerčních uživatelů;
  • Zpracování podkladů pro Zprávu o Životním prostředí ČR, Bilanci emisí látek znečišťujících ovzduší (viz http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/emise.html), Statistiku životního prostředí v ČR, ročenku "Praha - Životní prostředí" a další publikace;
  • Spolupráce s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani (EEA) na mezinárodní inventuře emisí a projekcí emisí podle metodiky CORINAIR a v panelech expertů Task Force on Emission Inventories and Projections (TFEIP) a Task Force on Integrated Assessment Modelling (TFIAM), při přípravě aktualizace "Atmospheric Emission Inventory Guidebook" a při dalších technických činnostech;
  • Zpracování údajů podle ohlašovacích povinností vztahujících se ke směrnicím EU

Oddělení: Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz: