Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti -

OBS zabezpečuje provozní měření výparu z volné vodní hladiny, evapotranspirace, vlhkostí půdy, promrzání půdy na vybraných stanicích ČHMÚ. Jejich složení a rozsah měření se mění podle potřeb ČHMÚ a dlouhodobých externích požadavků. OBS provádí kalibraci přístrojů, zprovoznění a zazimování automatických výparoměrů v síti stanic ČHMÚ, zprovoznění automatických mrazoměrů, instalaci snímačů půdní vlhkosti.

Oddělení:

Odkaz:

Ve spolupráci s akademickými institucemi (Mendelovou univerzitou v Brně, Masarykovou univerzitou v Brně, Karlovou univerzitou v Praze, Ústavem fyziky atmosféry v Praze) se OBS  účastní grantových projektů v rámci ČR (GAČR, NAZV, MŠMT). OBS se účastní projektů Evropské spolupráce ve vědě a výzkumu - COST ES0804 a ES0903. Výsledky výzkumu jsou prezentovány na domácích a zahraničních konferencích a v odborných periodikách.

Oddělení:

Odkaz:

OBS se účastní řady mezinárodních programů, jako je IPG (International Phenological Gardens), ABBA (Harmonising and Integrating Trace Gas Flux Measurements in Europe),  a  EUROSPEC (Spectral Sampling Tools for Vegetation Biophysical Parameters and Flux Measurements in Europe). V rámci projektů ABBA a EUROSPEC probíhají v OBS měření CO2 a spektroradiometrická měření v několika výškách. OBS spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně a National Drought Mitigation Center v Lincolnu na projektu monitoringu sucha.

Oddělení:

Odkaz:

V OBS se již od roku 1950 provádějí klimatická měření a pozorování. Od roku 1993 synoptická měření. V roce 2000 došlo k automatizaci měření, manuální měření ale pokračují pro srovnávací účely. V roce 2011 byl v OBS instalován 3D radar Vaisala LAP-3000, umožňující měření rychlosti a směru větru až do výšky 3 km a teploty vzduchu do výšky 1 km nad zemí. Měří se teplota a vlhkost vzduchu, tlak vzduchu, směr a rychlost větru, úhrn srážek a výška sněhové pokrývky, doba trvání slunečního svitu, vodorovná dohlednost, pokrytí oblohy oblačností, charakteristiky oblačnosti, stav a průběh počasí, nebezpečné a zvláštní atmosférické jevy a náhlé změny počasí, rosa, výpar z volné vodní hladiny, globální záření, teplota a vlhkost půdy. Naměřené údaje jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím Pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem. Pro tuto pobočku probíhají v rámci OBS měření znečištění ovzduší.

 

Oddělení:

Odkaz:

 

OBS každodenně provádí operativní zpracování měřených údajů výparu z volné vodní hladiny, půdní vlhkosti a teplot v ČR. Jeho účelem je poskytování aktuálních informací o výparu, vývoji zásoby vody v půdě a půdních teplot. Aktuálně měřené vlhkosti půdy jsou přepočítány na % využitelné vodní kapacity (VVK) a pro lepší názornost jsou rozděleny do 6 kategorií půdní vlhkosti (1 - velmi vysoká nad 90 % VVK, 2 ? vysoká od 70 do 90 % VVK, 3 dobrá od 50 do 70 % VVK, slabá 30 až 50 % VVK, nízká od 10 do 30 % VVK a velmi nízká pod 10 % VVK) pro vrstvy 0-10 cm, 11-50 cm a 51-90 cm. Aktualizace se provádí 1x denně a zobrazuje situaci v 7 h SEČ.

Oddělení:

Odkaz:

V roce 1999 byla v OBS založena první Mezinárodní fenologická zahrádka (IPG) v ČR. Nezbytné dřeviny byly získány darem od Humboltovy univerzity v Berlíně. Pozorování se provádí podle mezinárodní metodiky na klonovaných dřevinách. Od roku 2006 by doplněno pozorování o celoroční snímání fenologických fází lesních dřevin kamerou, v současnosti jsou v provozu již tři kamery.

Oddělení:

Odkaz:

Během vegetační sezóny (duben až říjen) se OBS spolupodílí na předpovědi rizika ohrožení zemědělským suchem pro území ČR. Vymezuje pět stupňů ohrožení suchem: 1 - malé, 2 - mírné, 3 - středně velké, 4 - velké, 5 - nejvyšší. Čím je tento stupeň vyšší, tím je vyšší riziko ohrožení suchem. Výsledná mapa vzniká kompilací výsledků získaných ze tří metod hodnocení sucha: měřené vlhkosti půdy, vypočtené vláhové bilance a vypočtené bilance srážek a evapotranspirace. Aktualizace výsledné mapy se provádí 1x týdně v úterý (analyzované údaje jsou z neděle). 

 

Oddělení:

Odkaz:

 

Během vegetační sezóny (duben až říjen) poskytuje OBS předpověď nebezpečí požárů v ČR pro Systém integrované výstražné služby (SIVS). Aktualizace se provádí 1x denně, mapka s hodnotami indexu nebezpečí požárů (INP) zobrazuje situaci ve 13 h SEČ. Index INP popisuje nebezpečí požárů pro otevřenou krajinu pokrytou vegetací. Nebezpečí požárů je rozděleno do pěti úrovní v souladu s mezinárodní praxí: 1 - velmi nízké, 2 - nízké, 3 - střední, 4 - vysoké a 5 - velmi vysoké. Čím je hodnota indexu vyšší, tím je vyšší riziko požárů. Vstupními daty do modelu jsou naměřené údaje ze sítě stanic ČHMÚ a předpovězené hodnoty modelem ALADIN. V průběhu zpracování model počítá vlhkosti půdy pro svrchní profil, ovlhnutí povrchu a podmínky pro šíření požárů (proudění vzduchu a stav vegetace).

Oddělení:

Odkaz: