Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Imisní monitoring


  V rámci Imisního monitoringu (IM) jsou analyzovány v ovzduší nejrůznější látky - v plynech, srážkových vodách a aerosolových částicích. Jejich měření probíhá buď přímo (on-line, Automatizovaný imisní monitoring) anebo po vzorkování dodatečně v našich laboratořích (Manuální imisní monitoring).

  Používané analytické metody jsou: atomová a molekulová absorpční a emisní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, iontová a plynová chromatografie, gravimetrie, elektrická konduktometrie a pH-metrie.

  Pro zabezpečení jakosti a kontroly kvality analytických výsledků jsou pravidelně prováděny kontroly jednotlivých pracovišť i pracovníků IM na pobočkách ústavu a je vyhodnocována správnost a přesnost měření pomocí certifikovaných standardů, referenčních materiálů a účasti na mezilaboratorních porovnávání u akreditovaných subjektů v ČR a Evropě.

  IM je od roku 2005 zkušební laboratoří č. L 1460 akreditovaná dle normy ČSN EN ISO/IES 17025 Českým institutem pro akreditaci (ČIA) pro zkoušky a odběry uvedené v Příloze Osvědčení o akreditaci (viz www.cai.cz v sekci Seznam akreditovaných subjektů).

Oddělení: Imisní monitoring

Odkaz: