Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení modelování a expertíz

Období: 1.11.2019 - 30.4.2022

Úkolem ČHMÚ ve veřejné zakázce TITOMZP903, jejímž hlavním řešitelem je ODOUR, s.r.o., je výběr vhodného nástroje pro modelování pachových látek v podmínkách ČR. Model musí zohledňovat meteorologické podmínky a terén a být ověřen na minimálně pěti existujících zdrojích. Zároveň má být připraven návrh metodiky pro modelové hodnocení pachové zátěže.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení modelování a expertíz Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem Oddělení kvality ovzduší Plzeň

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TITOMZP903

Období: 1.1.2021 - 31.12.2023

V důsledku změn klimatu vzniká potřeba nových přístupů k hodnocení lokálních atmosférických podmínek ve městech. Struktura městské zástavby vyžaduje aplikaci modelů s možností dynamického řešení turbulentního proudění v jemném rozlišení. Obdobné modely se v současnosti využívají v inženýrských aplikacích (např. návrh větrných parků nebo mostních konstrukcí), avšak možnosti jejich aplikace v měřítku celé městské zástavby je dosud omezená. Na řešení tohoto problému se zaměřuje právě projekt TURBAN, na jehož realizaci se podílí několik institucí zaměřených na meteorologické modelování a hodnocení kvality ovzduší v regionálním a městském měřítku i na jejich následnou praktickou aplikaci.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: https://project-turban.eu/

Období: 1.1.2018 - 30.11.2020

Jedním z cílů projektu bylo poskytnout hl. m. Praze předpověď počasí a kvality ovzduší ve vysokém rozlišení jeden kilometr, která zahrne vliv urbanizace. Cílem bylo mj. dosáhnout zpřesnění předpovědi teploty v období horkých vln. Tato předpověď je od ukončení projektu dostupná na předpovědním portálu Libuše. Validace modelovaných koncentrací PM10 a PM2,5 během smogové situace v lednu a únoru 2017 byla publikována v časopise Atmosphere. Dalším cílem bylo poskytnut modelový nástroj pro kombinované hodnocení mikroklimatu a kvality ovzduší ať u stávajících hot-spotů, nebo v důsledku uvažovaných urbanistických změn. Výstupem těchto aktivit byla mj. validace mikroměřítkového modelu PALM na datech z měřicí kampaně v Praze-Dejvicích, nebo citlivostní studie závislosti výstupů modelu PALM na změnách vstupních dat. Projekt se také zabýval analýzou dopadu klimatické změny v podmínkách městského prostředí s využitím regionálních klimatických simulací ve vyšším rozlišení s cílem poskytnout přehled o účinnosti připravovaných adaptačních či mitigačních opatření.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení všeobecné klimatologie Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.urbipragensi.cz/wp/

Období: 31.3.2007 - 30.3.2010

Cíle projektu

 • Do roku 2009 vytvořit integrovaný systém pro:
  • monitorování globálního rozmístění atmosférických složek majících vliv na klima
  • monitoring a předpověď složek ovlivňujících kvalitu ovzduší, se zaměřením na Evropu
 • Specifické úkoly projektu GEMS
  • vytvořit globální analýzu a předpovědní systém pro skleníkové plyny, reaktivní plyny a aerosoly, založený na asimilaci dat o složení atmosféry a stavu počasí
  • organizování kooperace mezi regionálními předpovědními systémy kvality ovzduší pro Evropu
  • demonstrace možností těchto systémů prováděním rutinních výpočtů v "téměř" reálném čase
  • zprostředkování retrospektivních globálních analýz pro období 2003-2007
  • ověřování produktů globálních a regionálních systémů, včetně stanovení jejich významu v oblasti ochrany lidského zdraví
  • odhad pozemních zdrojů a propadů skleníkových plynů

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.ecmwf.int/research/EU_projects/GEMS/

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Cílem projektu je zdokonalit popis sekundárních částic frakce PM10,  zprovoznit chemický model tvorby sekundárních částic a jeho verifikaci v podmínkách ČR a dále identifikovat hlavní zdroje PM10 na území ČR.

Oddělení: Oddělení hodnocení dopadů a rizik Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.chmi.cz/uoco/prj/cz0049/index.html

Období: 30.9.2008 - 30.12.2011

Cíle projektu

Hlavním úkolem tohoto projektu je zkvalitnění podkladů poskytovaných státní správě a zlepšení informací předávaných široké veřejnosti. Pro dosažení tohoto cíle jsme zvolili následující prostředky:

 • studium vzájemných vazeb mezi meteorologickými podmínkami - emisemi - imisní zátěží - zdravotními riziky
 • zkvalitnění souboru modelů transportu a rozptylu znečištění používaných při zpracování rozptylových studií ve smyslu zákona o ovzduší, s důrazem na požadavky vyplývající z následného hodnocení zdravotních rizik
 • vytvoření emisního modelu postihujícího relevantní zdroje z území ČR a sousedních států za využití národní databáze REZZO a mezinárodních zdrojů CORINAIR a EMEP
 • adaptace sofistikovaného Eulerovského modelu s komplexním chemismem pro hodnocení aktuální imisní zátěže a její předpověď, včetně napojení na potřebné datové zdroje (meteorologický model, emisní model...) a prezentační vrstvy pro zveřejňování výsledků široké veřejnosti
 • provedení kampaňového měření za účelem vyhodnocení výpovědní hodnoty a stanovení mezí využitelnosti těchto podkladů pro hodnocení rizik
 • zkvalitnění prostorového mapování znečišťujících látek včetně odhadu nejistot prezentace výsledků projektu

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz:

Období: 30.9.2008 - 30.12.2011

Projekt měl čtyři základní cíle:

 • Poskytnout místním a krajským úřadům, veřejnosti a médiím aktuální informace o kvalitě ovzduší a emisích skleníkových plynů v evropských městech a prostřednictvím internetových stránek www.airqualitynow.eu umožnit srovnávání měst mezi sebou navzájem;
 • Navrhnout, otestovat a šířit doporučené postupy pro popis dopravní situace a jejího vlivu na kvalitu ovzduší v městských aglomeracích pomocí indikátoru mobility;
 • Navrhnout, otestovat a šířit doporučené postupy pro zahrnutí emisí skleníkových plynů do stávajících emisních inventářů regulovaných znečišťujících látek a najít opatření, která by vedla k redukci jak látek znečišťujících městské ovzduší, tak skleníkových plynů;
 • Navrhnout, otestovat a šířit doporučené postupy pro předpověď znečištění městského ovzduší s ohledem různé požadavky městských a krajských úřadů a na různou úroveň jejich dovedností, prostředků a zkušeností.

 
Některé z výstupů projektu:

 • Nástroj pro porovnávání kvality ovzduší v evropských městech (www.airqualitynow.eu);
 • Nástroj pro ohodnocení emisí z různých druhů dopravy (indikátor udržitelné mobility), a příručka doporučených postupů v této problematice;
 • Nástroj pro zahrnutí emisí skleníkových plynů do stávajícího posuzování kvality ovzduší (program pro integrovaný emisní inventář) a příručka doporučených postupů;
 • Nástroj pro předpověď kvality ovzduší (skripty pro instalaci a otestování předpovědního modelu) a příručka doporučených postupů.

Oddělení: Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: www.citeair.eu