Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení emisí a zdrojů

Období: 1.5.2019 - 31.10.2022

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem metod využívaných pro inventarizaci, monitoring a reporting emisí skleníkových plynů a tradičních polutantů a jejich projekcí s cílem vytvoření rozsáhlé metodologické základny pro smluvní výzkum jednotlivých partnerů projektu. Využití pokročilejších přístupů a vyšších úrovní přesnosti metodik pro jednotlivé sektory, plyny a jejich projekce vyžadují zpřísňující se mezinárodní pravidla (včetně evropského trhu s emisními povolenkami). Vyvinuté postupy i softwarové nástroje, v konečném důsledku zpřehlední a zjednoduší naplnění potřeby kvantifikace emisí, jejich reportingu a jejich přezkumu.

Oddělení: Národní inventarizační systém Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TK02010056

Období: 30.9.2008 - 30.12.2011

Cíle projektu

Hlavním úkolem tohoto projektu je zkvalitnění podkladů poskytovaných státní správě a zlepšení informací předávaných široké veřejnosti. Pro dosažení tohoto cíle jsme zvolili následující prostředky:

  • studium vzájemných vazeb mezi meteorologickými podmínkami - emisemi - imisní zátěží - zdravotními riziky
  • zkvalitnění souboru modelů transportu a rozptylu znečištění používaných při zpracování rozptylových studií ve smyslu zákona o ovzduší, s důrazem na požadavky vyplývající z následného hodnocení zdravotních rizik
  • vytvoření emisního modelu postihujícího relevantní zdroje z území ČR a sousedních států za využití národní databáze REZZO a mezinárodních zdrojů CORINAIR a EMEP
  • adaptace sofistikovaného Eulerovského modelu s komplexním chemismem pro hodnocení aktuální imisní zátěže a její předpověď, včetně napojení na potřebné datové zdroje (meteorologický model, emisní model...) a prezentační vrstvy pro zveřejňování výsledků široké veřejnosti
  • provedení kampaňového měření za účelem vyhodnocení výpovědní hodnoty a stanovení mezí využitelnosti těchto podkladů pro hodnocení rizik
  • zkvalitnění prostorového mapování znečišťujících látek včetně odhadu nejistot prezentace výsledků projektu

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz: