Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Období: 31.12.2002 - 30.12.2007

Cílem projektu bylo získat podklady a navrhnout postupy pro rozhodovací procesy při minimalizaci nežádoucích účinků sucha v zemědělství. V rámci řešení projektu byly vymezeny oblasti ČR postihované suchem v současné době a predikované podle modelů možné změny klimatu k rokům 2030, 2050 a 2075. Na základě výstupů získaných z růstových simulačních modelů byla zpracována vědecká studie zachycující vliv klimatické změny na výnosy vybraných plodin včetně zachycení výskytu stresu suchem v kritických vývojových fázích v případě absence závlah. Byl zjištěn vývoj vláhových deficitů plodin se zřetelem na půdní vlastnosti a vývoj potřeby vody pro závlahy. Dále byl vypracován informační systém pro řízení režimu závlahy zemědělských plodin a pro rozhodování o optimálním využití nedostatkové závlahové vody, získány podklady pro návrh způsobu optimalizace vláhových poměrů půd, plodin a krajiny a poznatky o problémech v provozu závlah a navrženo jejich řešení.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Regionální předpovědní pracoviště Brno

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/QF3100?query_code=rdhaaacocwua

Období: 31.12.2004 - 30.12.2007

Cílem řešení projektu bylo poskytnout takové údaje o míře nasycení půdního profilu, retenční kapacitě půd, infiltraci a propustnosti půd, využitelné vodní kapacitě a odtoku, které umožní zpracovat a modelovat předpovědi povodňových stavů a předpovědi fyziologického sucha pro menší i větší povodí a rámcově pro celé území ČR. Pro určování míry nasycení půdního profilu jako rozdílu mezi srážkami a evapotranspirací, byl aplikován pro vybraný počet klimatologických stanic model AVISO, který pracuje operativně v denním kroku. Plošné simulace jednotlivých charakteristik vodního režimu, tj. odtoky, obsah vody v půdě, hloubku hladiny podzemní vody apod., potřebné pro indikaci rychlé odtokové odezvy, nebo příznaky hydrologického sucha, umožnily nakalibrovat modelovací systém MIKE SHE.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Regionální předpovědní pracoviště Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2010

Návrh, realizace a provozování vodohospodářských systémů včetně staveb městského odvodnění probíhá v podmínkách výrazné neurčitosti znalostí fyzikálních vlastností hydraulických procesů, provozních a společensko-ekonomických souvislostí.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Regionální předpovědní pracoviště Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2007 - 30.12.2012

Cílem projektu je stanovit ohroženost větrnou erozí u těžkých půd v oblasti Bílých Karpat v porovnání s typickými projevy eroze na ostatních půdách, vyvinout a ověřit model pro hodnocení účinnosti biotechnických opatření (větrolamů) metodami GIS.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Regionální předpovědní pracoviště Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2008 - 30.12.2012

Projekt se zabývá studiem klimatu Brna a Olomouce včetně jejich okolí. Časová a prostorová variabilita klimatu dvou středně velkých měst bude analyzována na několika úrovních s využitím dat různého rozlišení (termální družicové snímky, standardní, účelová a ambulantní meteorologická měření). Bude sestavena databáze dostupných datových souborů, která bude doplněna o nová měření. Zvláštní pozornost bude věnována studiu výskytu extrémních hodnot vybraných meteorologických prvků (maximální teploty vzduchu, vlny horka, extrémní úhrny srážek, nárazy větru) a také projevům vybraných extrémních hydrometeorologických jevů (přívalové srážky, bouřky, krupobití). Hlavním výstupem navrhovaného projektu bude monografie o klimatu měst Brna a Olomouce. Jejím obsahem bude moderními metodami zpracovaná tématika změn časové a prostorové variability klimatu a jeho dopadů na životní prostředí měst. Výstupy z projektu přinesou cenné informace o klimatických poměrech obou aglomerací, které mohou v podmínkách současné klimatické změny kladně i záporně ovlivňovat územní rozvoj měst či kvalitu každodenního života obyvatel.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Regionální předpovědní pracoviště Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz: