Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Kalibrační laboratoř imisí

 

KLI vlastní a provozuje Standardní referenční fotometr č. 17 od amerického National Institute of Standards and Technology, který pracuje jako primární kalibrační zdroj ozonu pro navázání měřidel troposférického ozonu. Tento standard O3 byl v pořadí čtvrtým na evropském kontinentu a laboratoř jej získala již roce 1994. Má tedy s jeho provozem bohaté zkušenosti.

Laboratoř je mimo rámec akreditace schopna provádět kalibrace zmíněných plynných látek i v mnohem vyšších koncentračních rozsazích, prováděla např. kalibrace zdrojů NO pro lékařské účely od evropských výrobců, při hodnotách tisíckrát přesahujících akreditovaný kalibrační rozsah, a tedy odpovídající koncentracím emisním. Vzhledem k technologii ředění plynů potřebných pro provádění kalibrací má laboratoř mimo rámec akreditace k dispozici technologie pro měření průtoků plynů v rozsahu 5-10000 ml/min. a tlaků do 21 MPa.

Při mezinárodních mezilaboratorních zkouškách, kterých se laboratoř účastní od roku 1992 na špičkových pracovištích pilotních laboratoří německé federální agentury pro životní prostředí Umweltbundesamt - UBA (The Federal Environment Agency) v Langenu a Essenu, italského výzkumného střediska evropské unie Joint Research Centre (JRC) - European Commission v Ispře a francouzského Mezinárodního úřadu pro míry a váhy Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) v S?vres u Paříže, dosáhla Kalibrační laboratoř imisí Českého hydrometeorologického ústavu vysokého uznání v celoevropském měřítku.

Oddělení: Kalibrační laboratoř imisí

Odkaz:

 

Základním úkolem Kalibrační laboratoře imisí (KLI) je provádění kalibrací měřidel a kalibračních zdrojů pro měření znečištění v ovzduší. Laboratoř je akreditována pro kalibraci SO2 a NO-NOx v rozsahu do 500 nmol/mol, CO do 20 umol/mol, O3 do 1000 nmol/mol a BTX do 12 nmol/mol, identifikována je číslem 2284, což umožňuje snadné nalezení podrobných informací o rozsahu akreditace na stránkách ČIA.

Základem kalibračních metod laboratoře je zajištění návaznosti pracovních měřidel (etalonů) používaných pro kalibrace v souladu se Zákonem o metrologii tak, aby přesnost etalonů obstála v mezinárodním srovnání. Této vysoké přesnosti a stability KLI dosahuje použitím primárních referenčních materiálů od renomovaných výrobců, a to holandským Nederlands Meetinstituut (NMi) pro SO2, NO a CO a britským National Physical Laboratory (NPL) pro BTX. Tyto certifikované referenční materiály jsou vyráběny gravimetricky, tj. vážením plynu, a jsou tedy navázány na základní (primární) jednotku SI - hmotnost. Koncentrace ostatních oxidů dusíků (NOx) jsou navázány pomocí koncentrace NO po redukci v molybdenových konvertorech s vysokou redukční účinností, která je při kalibraci měřena pomocí titrace směsi NO a vzduchu ozonem. Základním postupem pro návaznost pracovních etalonů je ředění primárních referenčních materiálů o vysoké koncentraci prováděné metodou statické tlakové injektáže. Tomuto postupu odpovídá i vysoká přesnost používaných tlakoměrů a nádob.

Oddělení: Kalibrační laboratoř imisí

Odkaz: