Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení povrchových vod

  • hydrologické studie

    Oddělení povrchových vod každoročně zpracovává na zakázku (většinou pro správce vodních toků) několik hydrologických studií sloužících jako podklad při posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní dle normy TNV 75 2935. Používají se statistické a deterministické přístupy, které byly předmětem řešení několika výzkumných projektů.

    Při použití statistického přístupu se jedná většinou o odvození extrémních teoretických povodňových vln  s pravděpodobností překročení kulminačního průtoku pQ = 0.0001 nebo pQ = 0.001 (odpovídá době opakování N = 10 000 let nebo N = 1 000 let)  za letní, příp. zimní sezónu.  Statistické zpracování vyžaduje časově náročnou přípravu dat z archivních materiálů.

    Při použití deterministického přístupu jde o odvození teoretických povodňových vln způsobených extrémní srážkou o době opakování N = 10 000 let, příp. N = 1 000 let.