Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení informačního systému kvality ovzduší

Období: 1.3.2020 - 31.12.2022

Cílem projektu je přispět k podrobnějšímu pochopení vztahu mezi atmosférickou depozicí, znečištěním vod a dalších složek životního prostředí, a to především s ohledem na rizikové látky, zejména pak vybrané těžké kovy a polyaromatické uhlovodíky (PAU), a následně tak přispět mimo jiné k vhodnému návrhu opatření pro zlepšování stavu našich vod.

Příprava map atmosférické depozice benzo[a]pyrenu a vybraných těžkých kovů (Cd, Pb, As, Ni) pro území České republiky v prostorovém rozlišení 1 x 1 km pro roky 2012, 2015, a 2019.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Úsek kvality ovzduší

Odkaz: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/atmosferickadepozice/

Období: 1.1.2020 - 31.12.2026

V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, který je financován Technologickou agenturou ČR (TA ČR), vznikl unikátní projekt ARAMIS („Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System“). Projekt je prioritně zaměřen na vývoj, aktualizaci a tvorbu nástrojů, metodik a postupů pro hodnocení kvality ovzduší, emisí klasických znečišťujících látek i skleníkových plynů včetně jejich projekcí a kvantifikaci dopadů na zdraví obyvatelstva a ekosystémů, spotřebu energie, ekonomiku a další aspekty života. Ambicí projektu je prostřednictvím aplikace výsledků přispět ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality ovzduší na území republiky.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Úsek kvality ovzduší

Odkaz: http://www.projekt-aramis.cz

Období: 1.1.2022 - 31.12.2026

Evropské tematické středisko pro lidské zdraví a životní prostředí, ETC HE, má za úkol podporovat Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA) v oblasti znečištění ovzduší a dalších oblastech. ČHMÚ je zapojen ohledně hodnocení kvality ovzduší a průmyslových emisí.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.eea.europa.eu

Období: 1.1.2021 - 31.12.2022

Evropské tematické středisko pro ovzduší a zmírnění klimatické změny, ETC/ACM, část Long-term evolution and trends of air quality in Europe.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.eea.europa.eu

Období: 1.1.2014 - 31.12.2018

Evropské tematické středisko pro ovzduší a zmírnění klimatické změny, zaměření: Ozone in Southern Europe: Assessment and effectiveness of measures.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.eea.europa.eu

Období: 1.1.2019 - 31.12.2020

Evropské tematické středisko pro ovzduší a zmírnění klimatické změny, ETC/ACM, část E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register - Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy, odpadních látek.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.eea.europa.eu

Období: 31.12.1996 - 30.12.2000

Úkoly PTL/AQ zahrnovaly oblast emisí a kvality ovzduší (imisí). Hlavním úkolem bylo rozšíření účasti kandidátských zemí EU v činnosti EEA v oblasti kvality ovzduší.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.chmi.cz/ptl

Období: 31.12.2000 - 30.12.2010

Úkoly ETC/ACC zahrnují oblast emisí, kvality ovzduší (imisí) a klimatické změny. Hlavními oblastmi činnosti jsou sběr dat z monitoringu, tvorba a výpočet indikátorů o kvalitě prostředí, analýza dat pro podporu politických rozhodnutí v oblasti ovzduší a klimatické změny, podpora EEA při přípravě souhrnných přehledových zpráv a podpora členských zemí EEA v uvedených oblastech.
ČHMÚ se podílí na řešení úkolů v oblasti kvality ovzduší, konkrétně zejména v oblastech:
- průběžné zpracovávání a zveřejňování informací o překročení limitních hodnot koncentrací přízemního ozonu během letního období a příprava souhrnné zprávy o situaci během uplynulé letní sezóny pro Evropskou komisi,
- zdokonalování mapovacích technik pro tvorbu map znečištění ovzduší v evropském měřítku,
- vývoj digitálního zpracování údajů o znečištění ovzduší v zónách a aglomeracích v Evropě,
- tvorba mapových (GIS) vrstev zón a aglomerací států EU pro jednotlivé znečišťující látky,
- on-line podpora předávání dat o úrovni znečištění ovzduší z jednotlivých států do celoevropské databáze Airbase,
- prostorová analýza a příprava mapových podkladů pro prezentaci prací projektu "Potenciál větrné energie v Evropě 2020-2030" a "European exchange of air quality monitoring meta information in 2005",
- výpočet indikátorů o kvalitě ovzduší,
- spolupráce na problematice hodnocení a prezentace aktuálních údajů o znečištění ovzduší (near real-time air quality information).

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.air-climate.eionet.europa.eu

Období: 31.3.2007 - 30.3.2010

Cíle projektu

 • Do roku 2009 vytvořit integrovaný systém pro:
  • monitorování globálního rozmístění atmosférických složek majících vliv na klima
  • monitoring a předpověď složek ovlivňujících kvalitu ovzduší, se zaměřením na Evropu
 • Specifické úkoly projektu GEMS
  • vytvořit globální analýzu a předpovědní systém pro skleníkové plyny, reaktivní plyny a aerosoly, založený na asimilaci dat o složení atmosféry a stavu počasí
  • organizování kooperace mezi regionálními předpovědními systémy kvality ovzduší pro Evropu
  • demonstrace možností těchto systémů prováděním rutinních výpočtů v "téměř" reálném čase
  • zprostředkování retrospektivních globálních analýz pro období 2003-2007
  • ověřování produktů globálních a regionálních systémů, včetně stanovení jejich významu v oblasti ochrany lidského zdraví
  • odhad pozemních zdrojů a propadů skleníkových plynů

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.ecmwf.int/research/EU_projects/GEMS/

Období: 31.12.2004 - 30.12.2006

Podpora Balkánských států (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko) při předávání údajů o emisích a znečištění ovzduší.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Cílem projektu je zdokonalit popis sekundárních částic frakce PM10,  zprovoznit chemický model tvorby sekundárních částic a jeho verifikaci v podmínkách ČR a dále identifikovat hlavní zdroje PM10 na území ČR.

Oddělení: Oddělení hodnocení dopadů a rizik Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.chmi.cz/uoco/prj/cz0049/index.html

Období: 30.9.2008 - 30.12.2011

Cíle projektu

Hlavním úkolem tohoto projektu je zkvalitnění podkladů poskytovaných státní správě a zlepšení informací předávaných široké veřejnosti. Pro dosažení tohoto cíle jsme zvolili následující prostředky:

 • studium vzájemných vazeb mezi meteorologickými podmínkami - emisemi - imisní zátěží - zdravotními riziky
 • zkvalitnění souboru modelů transportu a rozptylu znečištění používaných při zpracování rozptylových studií ve smyslu zákona o ovzduší, s důrazem na požadavky vyplývající z následného hodnocení zdravotních rizik
 • vytvoření emisního modelu postihujícího relevantní zdroje z území ČR a sousedních států za využití národní databáze REZZO a mezinárodních zdrojů CORINAIR a EMEP
 • adaptace sofistikovaného Eulerovského modelu s komplexním chemismem pro hodnocení aktuální imisní zátěže a její předpověď, včetně napojení na potřebné datové zdroje (meteorologický model, emisní model...) a prezentační vrstvy pro zveřejňování výsledků široké veřejnosti
 • provedení kampaňového měření za účelem vyhodnocení výpovědní hodnoty a stanovení mezí využitelnosti těchto podkladů pro hodnocení rizik
 • zkvalitnění prostorového mapování znečišťujících látek včetně odhadu nejistot prezentace výsledků projektu

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2008

Rozšíření účasti západobalkánských zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko) v činnosti EEA v oblasti kvality ovzduší.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2010

Hlavní cíle projektu:
Využití současných přístupů dle metodik EHK OSN k hodnocení imisního a depozičního zatížení lesních ekosystémů ozonem vedoucímu k procesům poškozování pletiv rostlin a degradaci lesních ekosystémů. 
Měření a modelování imisních koncentrací a depozičního toku ozonu do lesního ekosystému a zjištění jeho vlivu na změnu fyziologické a produkční aktivity smrku a buku. Návrh kritických limitů pro ozon a jejich překročení. 
Hodnocení předpokládaných změn depozičního toku ozonu do lesního ekosystému a s tím související predikce budoucího stavu lesních ekosystémů v důsledku předpokládané změny  klimatu podle aktualizovaného klimatického scénáře. 
Ekonomické hodnocení vlivu ozonu na degradační procesy v lesních ekosystémech a změnu celospolečenských (zdravotně ? hygienické a sociálně - rekreační) funkcí lesa.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší

Odkaz:

Období: 31.1.2007 - 30.12.2011
Projekt: HEIMTSA (77/4110)

HEIMTSA má za cíl podporovat Akční plán životního prostředí a zdraví (EHAP) na základě rozvoje metod hodnocení vlivů na zdraví a analýzy ?cost benefit? a vytvoření nástrojů pro hodnocení dopadů různých scénářů rozvoje klíčových oblastí na životní prostředí a zdraví v celoevropském měřítku.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší

Odkaz: http://www.heimtsa.eu

Období: 31.12.2010 - 30.12.2014

Projekt je zaměřen na aktuální problematiku kritických zátěží lesních půd a jejich překračování. Hlavním cílem projektu je celkové vyhodnocené stavu lesních půd a prognózy vývoje do budoucna z hlediska nutriční degradace, acidifikace, eutrofizace a hospodářských opatření, která mohou tento vývoj ovlivnit.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší

Odkaz: