Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení hydrologických předpovědí

Období: 1.1.2020 - 31.12.2026

Řešení projektu se zabývá otázkou budoucích požadavků na vodu v podmínkách změny klimatu i touto změnou vyvolaných modifikací společnosti. Řeší porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území, dále vliv klimatické změny na ekosystémy, vliv pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí včetně otázky vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod a v neposlední řadě i téma snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí Oddělení hydrologických předpovědí Oddělení hydrologie Brno Oddělení hydrologie Ostrava Sekretariát Úseku hydrologie Odbor jakosti vod Oddělení monitoringu pevných matric Oddělení povrchových vod Oddělení podzemních vod

Odkaz: https://www.centrum-voda.cz/

Období: 1.9.2019 - 31.12.2021

Hlavním cílem projektu bylo přispět ke zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových poznatků v oblasti identifikace a prevence přirozených pohrom poškozujících občany, organizace, statky a infrastruktury. 
Výsledky projektu přispívají především ke zlepšení systému včasné výstrahy (early warning systém). Zlepšeny jsou nástroje v rámci monitoringu a předpovědi (nové hydrologické nástroje/modely, inovovaný Indikátor přívalových povodní). Výrazně byly rozvinuty znalosti rizika ve formě analýzy změn expozice/zranitelnosti obyvatel a úrovně nebezpečí v čase, součástí jsou i strukturované údaje o historických povodních a režimu povodní na našem území. 
Výsledky jsou volně přístupné veřejnosti, díky čemuž jsou položeny základy i pro zlepšení schopnosti reakce jako koncové součásti každého efektivního a funkčního early warning systému. Výstupy projektu budou šířeny v rámci předpovědní povodňové služby uživatelům jako podklad pro jejich efektivnější rozhodování v rámci přípravy a reakce na nebezpečí hydrometeorologických jevů. 
 

Oddělení: Oddělení hydrologických předpovědí Oddělení povrchových vod

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20192021166

Období: 30.4.2005 - 30.12.2010

Spolupráce na grantovém projektu VaV  1D/1/5/05 Vývoj metod predikce stavů sucha a povodňových situací na základě infiltračních a retenčních vlastností půdního pokryvu ČR.

Oddělení: Oddělení hydrologických předpovědí

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2009

Koordinace a řešení mezinárodního výzkumného projektu ?Operationelles Hochwassermanagement in großräumigen Extremsituationen am Beispiel der Mittleren Elbe? (Operativní řízení dalekosáhlých povodňových situací na příkladu středního Labe) ve spolupráci s Univerzitou v Karlsruhe v rámci programu RIMAX (Risikomanagement extremer Hochwasserereignise)

Oddělení: Oddělení hydrologických předpovědí

Odkaz:

Období: 30.6.2007 - 30.12.2012

Koordinace a řešení grantového projektu VaV SP/1c4/16/07 "Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabepečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR"

Oddělení: Oddělení hydrologických předpovědí

Odkaz: