Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení povrchových vod

Období: 1.5.2019 - 30.4.2022

Hlavním cílem projektu je posouzení vlivu malých vodních nádrží na hydrologickou bilanci a její složky v různém prostorovém měřítku. V rámci projektu byl prováděn krátkodobý i dlouhodobý monitoring prvků hydrologické bilance na vybraných lokalitách s přítomností malých vodních nádrží se zaměřením na sledování hladin podzemní vody, hladin ve vodní nádrži, výpar, přítok a odtok. Současně byly prováděny analýzy blízkého okolí malých vodních nádrží prostřednictvím dat DPZ, odhadu složek hydrologické bilance hydrologickými modely spolu s popisem nejistot, odhadu fyzicko-geografických charakteristik malých vodních nádrží a dotčených povodí, regionální analýzy charakteristik MVN. Výzkum má přispět ke komplexnímu a kvantitativnímu posouzení pozitivních a negativních aspektů spojených s přítomností, provozem a budováním malých vodních nádrží v blízkosti sídel a v zemědělské krajině.

Oddělení: Oddělení povrchových vod

Odkaz:

Období: 1.1.2020 - 31.12.2026

Řešení projektu se zabývá otázkou budoucích požadavků na vodu v podmínkách změny klimatu i touto změnou vyvolaných modifikací společnosti. Řeší porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území, dále vliv klimatické změny na ekosystémy, vliv pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí včetně otázky vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod a v neposlední řadě i téma snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí Oddělení hydrologických předpovědí Oddělení hydrologie Brno Oddělení hydrologie Ostrava Sekretariát Úseku hydrologie Odbor jakosti vod Oddělení monitoringu pevných matric Oddělení povrchových vod Oddělení podzemních vod

Odkaz: https://www.centrum-voda.cz/

Období: 1.9.2019 - 31.12.2021

Hlavním cílem projektu bylo přispět ke zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových poznatků v oblasti identifikace a prevence přirozených pohrom poškozujících občany, organizace, statky a infrastruktury. 
Výsledky projektu přispívají především ke zlepšení systému včasné výstrahy (early warning systém). Zlepšeny jsou nástroje v rámci monitoringu a předpovědi (nové hydrologické nástroje/modely, inovovaný Indikátor přívalových povodní). Výrazně byly rozvinuty znalosti rizika ve formě analýzy změn expozice/zranitelnosti obyvatel a úrovně nebezpečí v čase, součástí jsou i strukturované údaje o historických povodních a režimu povodní na našem území. 
Výsledky jsou volně přístupné veřejnosti, díky čemuž jsou položeny základy i pro zlepšení schopnosti reakce jako koncové součásti každého efektivního a funkčního early warning systému. Výstupy projektu budou šířeny v rámci předpovědní povodňové služby uživatelům jako podklad pro jejich efektivnější rozhodování v rámci přípravy a reakce na nebezpečí hydrometeorologických jevů. 
 

Oddělení: Oddělení hydrologických předpovědí Oddělení povrchových vod

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20192021166

Období: 31.7.2007 - 30.12.2011

Vyvinout systém (SW) pravděpodobnostních předpovědí pro různou dobu předstihu hydrologické předpovědi, vyvinout prostředek (SW) pro operativní identifikaci ohrožení území přívalovými povodněmi, přispět k výzkumu sněhové pokrývky pro účely operativního využití výsledků pro hydrologické předpovědi, vytvořit nástroje pro implementaci dosažených výsledků do vodohospodářské praxe a praxe fungování systému ochrany před povodněmi v rámci hlásné a předpovědní povodňové služby ČR, zpracování návrhu modernizace předpovědní, varovné a hlásné služby.

OPV se v rámci tohoto projektu podílí na Dílčím úkolu 4: Vývoj robustní metody odhadu odtoku z přívalových srážek. Cílem je operativní zprovoznění prostředku, který by plnil obdobnou funkci jako tzv. Flash Flood Guidance v USA - tedy identifikace nebezpečných úrovní srážek pro vznik přívalových povodní vzhledem k aktuálnímu stavu povodí v co nejpodrobnějším rozlišení. Předpokládá se také využití varianty nově odvozeného přístupu, který je v současnosti ověřován na povodí Arkansasu na předpovědním centru NWSRFC v Tulse v USA.

Oddělení: Oddělení povrchových vod

Odkaz: