Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Imisní monitoring

 • Mobilní měření

  Prostřednictvím dvou mobilních měřících vozů nabízíme měření vybraných plynů a částic v ovzduší. Měříme SO2 fluorescenčními analyzátory, NO, NO2, NOx chemiluminiscenčními analyzátory, aerosolové částice beta-prachoměry, CO korelačními analyzátory, O3 ultrafialovými analyzátory a benzen, toluen, ethylbenzen a homology xylenu (BTX) automatickými iontovými chromatografy.

 • Kalibrace plynů

  Zprostředkování kalibrace plynů (CO, NO, SO2, O3) v akreditované Kalibrační laboratoři imisí.

 • Kovy ve srážkových vodách

  Stanovení Ca, Cd, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, a Zn ve srážkových vodách metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS).

 • Amoniak a amonné ionty

  Stanovení NH3 (plyn) a NH4(+) v imisích po záchytu na filtry nebo ve srážkových vodách metodou průtokové analýzy (FIA) reakcí s indofenolem.

 • Oxid dusičitý

  Stanovení oxidu dusičitého (NO2) v imisích Guajakolovou metodou.

 • F-, Cl-, NO3(-), SO4(2-)

  Stanovení F-, Cl-, NO3(-) a SO4(2-) ve srážkových vodách metodou iontové chromatografie.

 • Vodivost a pH srážek

  Stanovení pH a elektrické konduktivity ve srážkových vodách.

 • Odběr srážkových vod

  Odběr srážkových vod typu "wet-only" a "bulk" pro další chemické analýzy.

 • SO2, SO4(2-), NO3(-) a HNO3 (g)

  Odběr SO2, HNO3 (plynné), NO3(-) a SO4(2-) iontů v imisích na impregnované a neimpregnované filtry a jejich analýza metodou iontové chromatografie (IC).

 • Benzen a VOC

  Odběr a stanovení VOC a odběr benzenu metodou pasivní sorpce a jeho stanovení v imisích tepelnou desorpcí pasivních dozimetrů, analýzy jsou prováděny metodou GC.

 • Polyaromatické uhlovodíky (PAH)

  Odběr a stanovení PAH v imisích metodou GC-MS po záchytu na filtry quartz a PUF.

 • Gravimetrie, těžké kovy

  Odběr a gravimetrické stanovení aerosolových částic velikostní frakce PM10 či PM2,5 s případnou analýzou Mn, Ni, Cu, As, Cd, Pb metodou ICP-MS.