Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Observatoř Tušimice

Období: 1.11.2019 - 30.4.2022

Úkolem ČHMÚ ve veřejné zakázce TITOMZP903, jejímž hlavním řešitelem je ODOUR, s.r.o., je výběr vhodného nástroje pro modelování pachových látek v podmínkách ČR. Model musí zohledňovat meteorologické podmínky a terén a být ověřen na minimálně pěti existujících zdrojích. Zároveň má být připraven návrh metodiky pro modelové hodnocení pachové zátěže.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení modelování a expertíz Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem Oddělení kvality ovzduší Plzeň

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TITOMZP903

Období: 1.1.2021 - 31.12.2023

V důsledku změn klimatu vzniká potřeba nových přístupů k hodnocení lokálních atmosférických podmínek ve městech. Struktura městské zástavby vyžaduje aplikaci modelů s možností dynamického řešení turbulentního proudění v jemném rozlišení. Obdobné modely se v současnosti využívají v inženýrských aplikacích (např. návrh větrných parků nebo mostních konstrukcí), avšak možnosti jejich aplikace v měřítku celé městské zástavby je dosud omezená. Na řešení tohoto problému se zaměřuje právě projekt TURBAN, na jehož realizaci se podílí několik institucí zaměřených na meteorologické modelování a hodnocení kvality ovzduší v regionálním a městském měřítku i na jejich následnou praktickou aplikaci.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: https://project-turban.eu/

Období: 1.1.2018 - 30.11.2020

Jedním z cílů projektu bylo poskytnout hl. m. Praze předpověď počasí a kvality ovzduší ve vysokém rozlišení jeden kilometr, která zahrne vliv urbanizace. Cílem bylo mj. dosáhnout zpřesnění předpovědi teploty v období horkých vln. Tato předpověď je od ukončení projektu dostupná na předpovědním portálu Libuše. Validace modelovaných koncentrací PM10 a PM2,5 během smogové situace v lednu a únoru 2017 byla publikována v časopise Atmosphere. Dalším cílem bylo poskytnut modelový nástroj pro kombinované hodnocení mikroklimatu a kvality ovzduší ať u stávajících hot-spotů, nebo v důsledku uvažovaných urbanistických změn. Výstupem těchto aktivit byla mj. validace mikroměřítkového modelu PALM na datech z měřicí kampaně v Praze-Dejvicích, nebo citlivostní studie závislosti výstupů modelu PALM na změnách vstupních dat. Projekt se také zabýval analýzou dopadu klimatické změny v podmínkách městského prostředí s využitím regionálních klimatických simulací ve vyšším rozlišení s cílem poskytnout přehled o účinnosti připravovaných adaptačních či mitigačních opatření.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení všeobecné klimatologie Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.urbipragensi.cz/wp/

Období: 3.5.2021 - 30.4.2024
Projekt: KAPOOO ()

Projekt „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ je realizován v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu” financovaného z Norských fondů 2014-2021 (výzva 2A „TROMSO“). V rámci projektu jsou analyzovány opatření vedoucí ke snížení emisí v Moravskoslezském kraji, zaměřená na nejproblematičtější znečišťovatele ovzduší, realizovaná nebo alespoň navržená před zahájením projektu, která byla založena na dřívějších sériích regionálních měření kvality ovzduší. Součástí projektu je rovněž analýza dříve identifikovaných zdrojů znečištění. Tyto analýzy přispějí k cílené, podrobné a přesnější identifikaci zdrojů znečištění ovzduší. Na základě analýz budou navrženy nejefektivnější opatření a budou dále začleněny do akčního plánu. Účelem uvedených opatření je dosáhnout zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/krajsky-akcni-plan-pro-oblast-ochrany-ovzdusi---kapooo-10409/

Období: 30.9.2008 - 30.12.2011

Cíle projektu

Hlavním úkolem tohoto projektu je zkvalitnění podkladů poskytovaných státní správě a zlepšení informací předávaných široké veřejnosti. Pro dosažení tohoto cíle jsme zvolili následující prostředky:

  • studium vzájemných vazeb mezi meteorologickými podmínkami - emisemi - imisní zátěží - zdravotními riziky
  • zkvalitnění souboru modelů transportu a rozptylu znečištění používaných při zpracování rozptylových studií ve smyslu zákona o ovzduší, s důrazem na požadavky vyplývající z následného hodnocení zdravotních rizik
  • vytvoření emisního modelu postihujícího relevantní zdroje z území ČR a sousedních států za využití národní databáze REZZO a mezinárodních zdrojů CORINAIR a EMEP
  • adaptace sofistikovaného Eulerovského modelu s komplexním chemismem pro hodnocení aktuální imisní zátěže a její předpověď, včetně napojení na potřebné datové zdroje (meteorologický model, emisní model...) a prezentační vrstvy pro zveřejňování výsledků široké veřejnosti
  • provedení kampaňového měření za účelem vyhodnocení výpovědní hodnoty a stanovení mezí využitelnosti těchto podkladů pro hodnocení rizik
  • zkvalitnění prostorového mapování znečišťujících látek včetně odhadu nejistot prezentace výsledků projektu

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz: