Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

Odborná činnost OOČO UL

Odborná činnost oddělení je metodicky řízena Úsekem ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ Praha.

 • Měření znečištění venkovního ovzduší a srážek v rámci Imisního monitoringu ČHMÚ:
  - kontinuální měření v síti stanic Automatizovaného imisního monitoringu (AIM) s přenosem dat do centra v reálném čase. Měřeny jsou následující znečišťující látky: SO2, NOx, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, CO, benzen, O3 a doprovodné meteorologické údaje. Součástí AIM je i provádění účelových měření imisí měřicím vozem.
  - "manuální" měření při kterém se provádí odběry vzorků ovzduší a srážek v síti měřicích stanic a následné vyhodnocení vzorků v laboratořích. Vzorky ovzduší jsou odebírány pro stanovení SO2, NO2, suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5, benzenu, těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Laboratoře oddělení jsou specializovány na analýzu vzorků PAH.
  Informace o měřicích sítích a měřeních prováděných ve správě pobočky Ústí nad Labem jsou dostupné z webové stránky oddělení OČO pobočky (např. mapy stanic) a ze stránky Úseku ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ (karty lokalit - imise).
 • Kontrola a validace dat naměřených v rámci Imisního monitoringu a předávání dat do databáze Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného v ČHMÚ.
 • Zpracovávání informací a posudků o kvalitě ovzduší na základě dat a standardních výstupů databáze ISKO (např. tabelární přehledy dat z automatických stanic v běžném roce, tabelární a grafické ročenky, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší OZKO).
 • Zpracování rozptylových studií na základě osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
 • Výměna dat z příhraničních oblastí v rámci mezinárodní spolupráce s Německem a Polskem. V rámci této činnosti oddělení spolupracuje s LfULG Dresden, WIOS Wroclaw, WIOS Jelenia Góra a s IMGW Wroclaw.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

Odkaz: