Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení hydrologie Ostrava

Období: 1.1.2022 - 31.12.2025

Suché období 2014–2019, kůrovcová kalamita a následné zhoršení zdravotního stavu až lokální kalamitní rozpad porostů postihly lesy Jeseníků významnou měrou, oblasti Zlatohorska a Vrbenska nevyjímaje. Na povodích Suchého, Sokolího a Slučího potoka (pravostranné přítoky Černé Opavy) byla v roce 2020 zahájena měření průtoků ve spolupráci VÚLHM, ČHMÚ a Biskupství ostravsko-opavského. Povodí mají obdobné geografické a ekologické podmínky, pokrývají je především smrkové porosty (od 91 % do 96 % plochy). Všechna povodí jsou akutně ohrožena kůrovcovou kalamitou, nicméně v odlišné intenzitě, jež je dána odlišnou polohou i různým managementem (přírodní rezervace Suchý vrch, území NATURA 2000, povodí s běžným managementem). Lze očekávat, že v průběhu následujících několika let se ve všech třech povodích zásadně projeví postup kalamity ovšem s odlišnou intenzitou a s odlišnými přístupy lesnického managementu. Cíle projektu jsou simulace scénářů dopadů změn porostní struktury a změn klimatu na odtokové poměry, vodní bilanci a zpětně opět ekologické podmínky a vitalitu lesních ekosystémů. Výstupy projektu jsou zejména podklady a návrhy pro vodní a lesní hospodářství jakož i pro management chráněných území na základě těchto scénářů vytvořených v infrastruktuře GIS a komplexních distribuovaných matematických modelech.
 

Oddělení: Oddělení hydrologie Ostrava

Odkaz: https://eagri.cz/public/web/file/687200/_07_Vyhlaseni_vysledku_verejne_souteze_ve_vyzkumu__vyvoji_a_inovacich_Programu_ZEME__vyhlasene_v_roce_2021____Klicova_oblast_II__Podprogram_I.pdf

Období: 1.1.2020 - 31.12.2026

Řešení projektu se zabývá otázkou budoucích požadavků na vodu v podmínkách změny klimatu i touto změnou vyvolaných modifikací společnosti. Řeší porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území, dále vliv klimatické změny na ekosystémy, vliv pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí včetně otázky vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod a v neposlední řadě i téma snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí Oddělení hydrologických předpovědí Oddělení hydrologie Brno Oddělení hydrologie Ostrava Sekretariát Úseku hydrologie Odbor jakosti vod Oddělení monitoringu pevných matric Oddělení povrchových vod Oddělení podzemních vod

Odkaz: https://www.centrum-voda.cz/

Období: 31.12.2002 - 30.12.2006
Projekt: Projekt Odra III (VaV 650/1/03)

Pracovníci oddělení hydrologie pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě zpracovávali v letech 2003 až 2006 dílčí úkol 2.2 Hydrologická sledování a hodnocení Projektu Odra III. V rámci řešení došlo k účelovému zpracování vybraných údajů o průtocích vody. V další části byly zpracovány údaje o plaveninách a vyhodnoceny obsahy plavenin v závěrových profilech hlavních vodních toků povodí Odry. V části Sledování podzemních vod byly vyhodnoceny rozbory vzorků podzemní vody ze všech vrtů v povodí Odry, ve kterých se prováděly odběry vody pro hodnocení její jakosti. Byly také vysvětleny pravděpodobné příčiny překročení mezních ukazatelů a provedeno shrnutí získaných výsledků s uvedením hlavních zjištěných poznatků.

Oddělení: Oddělení hydrologie Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2009 - 30.12.2013

text

Oddělení: Oddělení hydrologie Ostrava Úsek meteorologie a klimatologie

Odkaz: