Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení biometeorologických aplikací

Období: 1.1.2021 - 31.12.2026
Projekt: Centrum pro krajinu a biodiverzitu (SS02030018)

Hlavním cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude generovat výstupy využitelné jak pro strategické plánování v oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, tak pro řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují. Předmětem zájmu výzkumného centra jsou krajina, specifické typy ekosystémů (lesní ekosystémy, agroekosystémy) a biodiverzita, včetně fenoménu biologických invazí. Centrum si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a vytvořit provázaný systém hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů a na ně navázané biodiverzity.
Konkrétními cíli projektu jsou:

(i) vývoj a etablování standardizovaného monitoringu krajiny na úrovni ČR,

(ii) vyhodnocení dynamiky lesních ekosystémů a agroekosystémů v kontextu změny klimatu, včetně míry jejich degradace,

(iii) návrh komplexního hodnocení stavu a změn biodiverzity a identifikace významných faktorů jejího ohrožení s důrazem na problematiku biologických invazí,

(iv) rozvoj nástrojů komplexního monitoringu, vytvoření metodických podkladů pro strategické rozhodování a návrh managementových opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu na krajinu a ekosystémy v podmínkách ČR. Nástrojem k naplnění těchto cílů bude sdílení informací a dat, jejich syntéza a společná interpretace v rámci širokého multioborového týmu. Veškeré výstupy výzkumného centra budou prezentovány na webových stránkách, v rámci tematických workshopů a konferencí tak, aby bylo zajištěno co možná nejširší využití výsledků v rámci dotčených subjektů (MŽP, MZe, MMR, orgánů ochrany přírody ad.).

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SS02030018

Období: 1.7.2020 - 31.12.2026
Projekt: PERUN (SS02030040)

Cílem projektu je vytvořit výzkumné centrum, které se bude dlouhodobě věnovat výzkumu v oblasti změny klimatu. Jde o analýzu probíhající a predikci budoucí změny, včetně identifikace rizik pro životní prostředí i pro společnost. Výstupem budou nejaktuálnější podklady nutné pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů a pro rozhodovací procesy nejen v oblasti adaptací na změnu klimatu, ale i pro hodnocení mitigačních opatření v procesu jejich přípravy i realizace. Minimálním výstupem jednotlivých dílčích cílů popsaných v projektu bude veřejně přístupná souhrnná výzkumná zpráva doplněná veřejnými databázemi, certifikovanými metodikami a samozřejmě vědeckými publikacemi.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SS02030040#project-main

Období: 1.6.2020 - 1.5.2023

Cílem projektu je
i) posoudit a predikovat změny ve vodním režimu krajiny s důrazem na sucho a vodní zdroje;
ii) určit oblasti s kritickou vodní bilancí (hydrologickou a vodohospodářskou)
iii) identifikovat rizika v oblastech poruch zabezpečení povrchových a podzemních zdrojů vod.
To vše v kontextu klimatické změny a předpokládaných scénářů vývoje území a potřeb vody již v současnosti ohroženém povodí Dyje. Dále bude vyhodnocena zranitelnost vodních zdrojů a potenciální rizika s vymezením časového horizontu jejich výskytu pro současné a budoucí uživatele. Mimoto budou navrženy adaptační opatření a bude analyzována jejich efektivita a vzájemné interakce dle různých scénářů zátěžových situací v podrobném měřítku s explicitním zohledněním dominantních fyzikálních procesů a změny klimatu.
 

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SS01010207?query_code=3swiaacnwnoq

Období: 1.1.2019 - 31.12.2023

Konkrétním předmětem řešení je vývoj informačního systému umístěným na internetu monitorující a předpovídající vybraná rostlinolékařská a abiotická rizika. Předmětem projektu je zvýšit možnost zemědělských podniků i veřejné správy s předstihem reagovat na riziko těchto činitelů v průběhu roku vývojem a poskytnutím krátkodobé prognózy jejich výskytu na základě pozemních měření, předpovědi počasí a matematického modelování s cílem zvýšit ekonomickou a ekologickou efektivitu hospodaření.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/QK1910338

Období: 21.11.2019 - 20.11.2023

Cílem projektu je vytvoření mezioborové sítě odborníků, kteří se v současné době zabývají detekcí bioaerosolů za použití stávajících metod, tak i připravovaných „real-time“ technologií. Předmětem projektu je zařazení nových přístupů k detekci bioaerosolů, jako jsou aeroalergeny a fytopatogeny, se zaměřením na metody molekulární biologie a fyziky aerosolů. Projekt cílí jak na výzkum, tak na technologický rozvoj, např. na vypracování přístupů pro integraci více metod pro detekci bioaerosolů a hledání způsobů nakládání s daty pomocí numerických modelů v prostředí dat o velkého objemu s využitím spor plísní a pylu jako příkladů.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://adopt-bioaerosol.eu/

Období: 1.7.2020 - 31.12.2021

Cílem projektu je vytvoření indikačního, předpovědního a výstražného systému bezpečnostního rizika přírodních požárů s cílem omezit ohrožení majetku a zdraví obyvatel a škod na životním prostředí, zvýšení bezpečnosti prvků kritické infrastruktury, zpracovat funkční návrh předpovědní a výstražné služby, včetně zapojení do stávajícího systému výstražné služby a návrh regulačních mechanismů.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/en/project/VH20202021053#project-main

Období: 1.4.2017 - 30.4.2020

Cílem projektu je vytvoření indikačního, předpovědního a výstražného systému bezpečnostního rizika přírodních požárů s cílem omezit ohrožení majetku a zdraví obyvatel a škod na životním prostředí, zvýšení bezpečnosti prvků kritické infrastruktury, zpracovat funkční návrh předpovědní a výstražné služby, včetně zapojení do stávajícího systému výstražné služby a návrh regulačních mechanismů. Sestavení systému indikátorů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku požárů) a návrh adaptačních a mitigačních opatření v rizikových oblastech a obdobích.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/VH20172020025

Období: 1.4.2017 - 30.5.2020

Předmětem projektu je vytvoření operativního systému indikačního a prognostického systému výskytu extrémních meteorologických jevů s cílem: zpřesnění vymezení a klasifikace extrémních meteorologických jevů, inovace systému stávající předpovědní a výstražné služby, zrychlení přenosu informací do složek státní správy a samosprávy, redukce ohrožení obyvatel a majetku, snížení škod na životním prostředí.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/VH20172019017

Období: 1.1.2017 - 31.12.2019

Poslední dekády 20. a začátek 21. století ukazují na významný nárůst frekvence a intenzity sucha v České republice (ČR). Jeho dopady na společnost a přírodu vyžadují razantní změnu od deskriptivního paradigmatu studia k hlubšímu pochopení podmínek nástupu, trvání, intenzity a ukončení sucha se zřetelem na jeho příčinnou podmíněnost a identifikaci fyzikálních mechanismů. Jde jak o analýzu vlivu jednotlivých klimatotvorných faktorů, tak i o jejich kombinaci a výsledné působení prostřednictvím atmosférické cirkulace. Analýza such za posledních 515 let na základě dendrochronologických a dokumentárních údajů, přístrojových pozorování a modelových simulací umožní nalézt jejich typické rysy, působící faktory a jejich kombinace přispívající k určení začátku, průběhu, intenzity a ukončení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého sucha. Mechanismus působení zjištěných prediktorů sucha bude zkoumán na příkladu minulých epizod sucha, což povede k nalezení a hlubšímu pochopení fyzikálních mechanismů a vazeb, které působí a budou působit na sucho v ČR při současné klimatické změně.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA17-10026S#project-main

Období: 1.4.2016 - 31.12.2018

Pomocí předpovědi stavu půdní vlhkosti, intenzity sucha a výnosové hladiny, zlepšit rozhodovací procesy v zemědělském sektoru a zvýšit ekonomickou a ekologickou efektivitu zemědělské produkce. Zavedením systému včasné výstrahy zvýšit úroveň a stabilitu zemědělské produkce, zlepšit ekonomiku pěstování a zvýšením počtu korektních agrotechnických rozhodnutí přispět k dlouhodobé udržitelnosti hospodaření. Projekt tak pomůže zvýšit potravinovou bezpečnost ČR, přispěje k vyšší konkurenceschopnosti tuzemského zemědělství v rámci EU a současně přispěje k redukci nežádoucích dopadů probíhající změny klimatu. Výsledky budou k dispozici nejen v podobě metodik a impaktových článků, ale zejména díky webovému rozhraní, který umožní jeho využití všem zemědělským subjektům od podniků po veřejnou správu.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/QJ1610072?query_code=srfqaacn74dq

Období: 1.6.2009 - 31.12.2013

Vytvořit Atlas půdního klimatu pro celé území ČR. Časově a prostorově definovat vybrané rizikové faktory ohrožující produkční funkci půd, které přímo souvisí se stavem teplotního a vlhkostního režimu půd. Popsat vývoj půd v kontextu změny klimatu. Výsledkem projektu bude Atlas půdního klimatu ČR pro celé území ČR v gridové síti 0,5 x 0,5 km zpracované v prostředí GIS (program ArcInfo). Atlas bude interaktivní formou obsahovat teplotní a vlhkostní režimy a bude využit pro definování oblastí ohrožených suchem a umožní posouzení změny jejich produktivity, které rovněž budou předloženy v mapové podobě. Současně bude popsána vazba mezi půdním klimatem a vybranými půdními charakteristikami (půdotvorné procesy, produkční schopnost, retenční schopnost, cyklus dusíku a uhlíku) nejen pro současné, ale i očekávané klimatické podmínky s výhledem až 100 let. Atlas půdního klimatu se vzhledem k velmi podrobnému prostorovému rozlišení stane jedním z podkladů pro hodnocení situace v zemědělské praxi související s klimatickými extrémy, ale i posouzením produkční schopnosti půd, náchylnosti k hydrometeorologickým extrémům apod.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/QI91C054?query_code=4w4iaacnlp5q#project-main

Období: 1.5.2010 - 31.12.2012

Cílem projektu je analyzovat pomocí nově vytvořeného modelu sezónní dynamiku CO2 mezi biosférou a atmosférou ve vztahu časovému průběhu fenologických fází a povětrnostním podmínkám. Hlavním výstupem bude odborná publikace s popisem modelu, metodikou a výsledky zpracování digitálních snímků, měření CO2 a mikroklimatických měření. V rámci publikace bude provedeno srovnání fenologických indexů získaných z kamer se satelitními vegetačními indexy.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2009

Jedná se o nadstavbový projekt, navazující na schválený a končící OC725.001 (od října 2003 do září 2007), prodlužující dobu souběžné aktivní účasti na COST akci 725 ?Establishing a European Phenological Data Platform for Climatological Applications? řešené od 5.dubna 2003 do 4.dubna 2009 spolu s úkoly rozvinutými během dosavadního řešení a s dokončovacími pracemi.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/OC%20185?query_code=y6oiaacntadq#project-main

Období: 31.12.2002 - 30.12.2007

Konverze fenologických dat z pořizovacích souborů do ORACLE včetně vypracování, odzkoušení a plného provozu konverzního programu , kontrola dat a jejich využití pro účely monitoringu klimatu včetně změny klimatu s použitím ORACLE a prostředí programů GIS Řešení se týká cca 90 stanic fenologie polních plodin za období 1985/2002, 30 stanic ovocných dřevin 1985/2002 a 40 stanic fenologie polních rostlin 1991/2002. V průběhu řešení bude doplněno cca 70 stanic všeobecné fenologie 1923(1961)/1985, významně prodlužujících dosud pořízené fenologické řady

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/OC%20725.001?query_code=5qriaacnj4aa

Období: 31.12.2002 - 30.12.2007

Cílem projektu bylo získat podklady a navrhnout postupy pro rozhodovací procesy při minimalizaci nežádoucích účinků sucha v zemědělství. V rámci řešení projektu byly vymezeny oblasti ČR postihované suchem v současné době a predikované podle modelů možné změny klimatu k rokům 2030, 2050 a 2075. Na základě výstupů získaných z růstových simulačních modelů byla zpracována vědecká studie zachycující vliv klimatické změny na výnosy vybraných plodin včetně zachycení výskytu stresu suchem v kritických vývojových fázích v případě absence závlah. Byl zjištěn vývoj vláhových deficitů plodin se zřetelem na půdní vlastnosti a vývoj potřeby vody pro závlahy. Dále byl vypracován informační systém pro řízení režimu závlahy zemědělských plodin a pro rozhodování o optimálním využití nedostatkové závlahové vody, získány podklady pro návrh způsobu optimalizace vláhových poměrů půd, plodin a krajiny a poznatky o problémech v provozu závlah a navrženo jejich řešení.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Regionální předpovědní pracoviště Brno

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/QF3100?query_code=rdhaaacocwua