Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení kvality ovzduší Ostrava

  • Pracovníci oddělení vyhodnocují naměřené údaje, zpracovávají odborné zprávy a rozptylové studie, publikují výsledky hodnocení znečištění ovzduší a podílejí se na vědecké, vzdělávací činnosti a mezinárodní spolupráci ČHMÚ.
  • Pracovníci oblastního střediska provádí pravidelnou údržbu a kontroly přístrojů, odstraňování poruch, rozvoz materiálu na stanice a svoz vzorků ze stanic, distribuci exponovaných vzorků ze speciálních měření do dalších laboratoří ČHMÚ.
  • V laboratoři XRF je nedestruktivní metodou prováděna analýza prvkového složení v pevné depozici a jsou vyhodnocovány vzorky suspendovaných částic gravimetrickou metodou. Podle potřeby jsou prováděna speciální a experimentální měření a stanovení koncentrací vybraných škodlivin.
  • ČHMÚ je autorizován k měření imisí znečišťujících látek Ministerstvem životního prostředí ČR dle osvědčení o autorizaci k měření imisí č. j. 45629/ENV/14 ze dne 20. 8. 2014 (poslední platné osvědčení). Měření probíhají v souladu s pravidly Imisního monitoringu ČHMÚ, který je zkušební laboratoří č. 1460 akreditovanou ČIA, o. p. s. pro zkoušky a odběry uvedené v Příloze Osvědčení o akreditaci (viz www.cai.cz v sekci Akreditované subjekty).

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: